Собир Унаров

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (1 голосов, средний бал: 4,00 из 5)
Загрузка...

Собир Унаров (Узбекистан)

Родился 25 февраля 2964 г. в Самаркандской области. Занимаюсь литературным ремеслом с 1986 года. До сегодняшнего дня опубликовал 4 книги, состоящие из повестей и рассказов. Являюсь членом союза писателей Узбекистана. Лауреат государственной премии Республики Узбекистан. Работаю на должности главного редактора в редакции журнала “Ешлик”.

_______________________________________________________________________________________________________

ТАРВУЗ

 

(парча)

Омондавлатнинг =ишло=дан =ын\иро= =илиб индинга бола-ча=аси билан келишини эшитиб Худой=улнинг энсаси =отди, нечукдир миясига лоп этиб буям пул сыраб келади, былмаса беш-олти йилдан бери кыришмаган синфдошга бало бормиди, деган ый урилди. Кынгли хижил тортиб, келмасаям ыпкаламас эдим деди. Ызидан-ызи хотинига ёз\ира кетди: «Бу замонда бировга ащмо= одам =арз беради, олган одам ва=тида =айтармайди, эланиб юрасан-юрасан ор=асидан, йы=, мана, кыриб турибсан-ку, ылдирсанг ылдир —беролмайман, деб =а=шаб тураверади. Ваъдалар бош=ача эди-ку, десанг, тушса оласан-да, дея шалпаяди. Нима =иласан, ылдирасанми, сыясанми, ырнига келадими шунда? Айни=са, =ишло=даги одамга =арз бер, =уду==а тушган игнадай минг йилдаям =айтмайди, емиш олади, бу\дой олади, емишни — моли, бу\дойни — ызи еб =ыяди, нима =иласан, еб =ыйдик, ука, жыра, деб щи=иллаб тураверади. Сенам ёрдам бер менга, Сапувра, шу гал =арз бермайман, =айтмайди, энг я=ин синфдошим шу Омондавлат былса, унданам =айтмайди».

— Хып, пулимиз йы=лигини хотинига тушунтирарман, хотини эрига айтар, шундаям йы=, сенда бор, берасан, деб ёпишиб туриб олмас, ахир. Ты\рими?

— Иш=илиб бир илож =ил, мени =ут=ар шу сафар, былмаса, биласан-ку, кынглим быш, бериб юбораман.

Эр-хотин икков мещмонларни кутиб олиш режасини тузишди.

Ундо= деса бундо=, бундо= деса ундо= эди, дея чора гап топиб берамиз, хуллас, йы=лигига ишонтирамиз, деб келишиб олишди.

Мещмонлар кечин-ола етиб келишди. Омондавлат хотини, бир ча=ало= =изи, тырт-беш-ёшлардаги бурни о==ан ы\ли билан келди. Дыстининг уйида йы=лигини кыриб чандон хафа былди, гыё у щеч +аё==а =имирламай кутиши шартдай. У =ылти\ида иккита тарвуз, хотини бир =ылида ча=ало\и, бир =ылида каттакон корзинкасифат сумкаси бор эди. Сумкада туршак, ён\о=, майиз, =ишло=нинг тегирмон унида ёпилган талай нон ва патирлар, Худой=улнинг ёш =изчасига атаб тикилган кийим-бачкилар бор эди. Омондавлат тарвузларни ошхонага =ыйди, сынг юз-=ылини ювиб залга — мещмон кутиладиган жойга ытди. Ы\илчаси ур-тыполонни бошлади: телефоннинг трубкасини кытариб «алло» деб =ич=ирди, телевизорнинг кнопкаларини боса бошлади, бир =о\оз =утининг ичидан турли ыйинчо=ларни чи=ариб щар ё==а судради. Ызи ясатилган стол быйига ытириб чой ичди, узум еди, ён\о=лардан ча=ди, телевизорга =араб ытириб диванда ухлаб =олди. Алламащалдан сынг ырто\ининг келиб туртишидан уй\онди. Сапчиб туриб =учо=лашиб кыриша кетди. Ухлаб =олгани учун узр сыради.

— Йыл чарчатган-да, нимасига хижолат быласан, — деди Худой=ул. Сынг ытириб сырашар-сырашмас атрофнинг тызиб кетгани, ы\илчаси щамма нарсани а\дар-тынтар =илгани, ча=ало\и нариги хонада баралла =ич=ираётганини кыриб чандон кайфи учди ва сал жащлини билдириб бир оз сур ощангда: — Жон жыра, оё\ингдиям, носкингдиям ювиб кел ваннага бориб, — деди.

Омондавлат ырто\ининг гапи щазилми-чинми, билолмай гаранг былди, бир жилмайиб «=ыйсанг-чи, эй, оё\им сасимагандир», демо=чи былди, =араса, мезбоннинг авзои жиддий, жуда хижолат былиб ырнидан =ыз\алди. Бало\атга етгани бери буна=а дашном эшитмагани учунми, кынгли сингандек былди. Аммо кейинро= пича \ашлигини босиб, шащарда уйлар тор, шунинг учун ызимга сезилмаган тер щиди уйга тар=аган чи=ар, бегона былсам бетимга айтармиди деб ыйлаб =ыйди.

Чамаси шундай деб ызига тасалли берди. Худой=ул =ишло=ни, о\а-ини, =ариндошларни суриштиргач, дабдурустдан пул топиш анча мушкул былиб кетгани, бировга берган пулингниям, молингниям =айтиб олиш ылимдан о\ирлигини ёз\ириб сызлай кетди. Омондавлат дыстининг пул сыраб =ыймасин деб аввалдан пушкадан ыт очаётганининг маъносини тушунмади. Щайрон былди, уйнинг щар тарафи ялтираб туриши, телевизор, мебелларнинг бащосини ызича ыйлаган былди, щовли =ураётгани, =ана=адир чет эл машинасини миниб юрганини эшитган, миясининг бир чеккасида щаммаси \имир-\имир эътирозлар уй\отиб, ношукур былмасликка даъват =илмо=чи былди-ю, негадир ызи щам ростдан одамлар щозир шуна=а эканлигини тасди=лаш учун амакисининг ы\лига уру\лик учун тирамода ын беш минг сым бергани, биро= уни =айтариб олиш =ийин былгани, икки-уч марта беш юз-минг сымдан бериб баракасини учиргани, охири эккан бу\дойини бод уриб, щеч нарса беролмаслигини айтиб турганини сызлади.

— Ана шу-да, щамма шу, щеч ызга эмас, хощ шащарда, хощ =ишло=да, хощ дыст, хощ душман былсин  — о=ибати шу, — дея пишанг берди Худой=ул. — Щалиям ын беш минг экан-ку. Бу шащарда бир хил ызига ты= оилаларнинг бир кунлик харажатиям эмас. Омондавлат «йы\-э» дея телевизордан кызини узиб жырасига =аради, ишониш-ишонмаслигини билмади. Худой=ул эса беэътибор давом этди.

— Мана шахсан ызимнинг ын минг доллардан кыпро= пулим таш=арида юрипти. Зарилликкаям сыраб ололмайман. Щаммаси кыз =иймайдиган одамлар: дыстлар, курсдошлар, =ариндошлар, укалар.

Омондавлат шу доллар деганларининг башарисиниям кырмадим-да, ызи у неча сым туради, =аерда сотилади, деб сырамо=чи былди, аммо шу мавзу унга кып хуш келмади. Щамма нарсанг етарли былатуриб, додлайверсанг щам яхши эмас-ку. Бирдан хаёлига жыраси =изчалик былгани келиб, чынтак ковлади ва «тынбичар =утлу\ былсин, умри узун былсин!» деди. Йигирма уч йил аввалги синфдош былиб юрган кунлари, маза-бемаза =илган ишларини эслаб мири=иб ытиргиси келди. Синфдошларининг ащволидан сызлади. Икки ойда бир марта йи\илиб туришлари, йи\илганда уч кило гыштнинг пулидан гаштак пул йи\ишларини айтиб, сен щам =ышилсанг ытиришга, болалар Худой=ул бизларни менсимай кетди деб юрибди, бир миннатдан =утуласан, деди.

Худой=улнинг энсаси =отди. Ё пулни, ё дыстларини менсимагандай былди. «Ичларингда жони бори ким ызи?» деб кулмиш =илди. Дысти хафа была бошлаганини кыриб «хып-хып, бош=а бундай демайман, мен сени масхара =илмадим-ку» деди ва та\ин кулди.

Омондавлат энди бу киши олдинги =адрдон синфдоши эмас, тамом бегона одамга айланиб былганини щис эта бошлади, афсусланишини-да, бегонасирашини-да билмади. Билгани шу былдики, айни кезда ызи щам, бола-ча=аси щам орти=ча экан. У ыйлар эдики, бола-ча=а билан борди-келди =илиш дурустро= былади, =алинлашиш шундан бошланади, хотинлар щам, болалар щам бир-бирининг отини айтиб эслаб туриши яхши гап. Биро= бу каби муносабатлар Худой=улга керак эмасга ыхшайди. Мещмон =изарди, бызарди, хижолат былди. Телевизорга =араб ытириб тош =отди, лекин =уло\ига шапало= теккан каби =изиб турар эди. Худой=ул гапи тескари былгани бир сари дурустро= сийламадиям. Дастурхонга келган биринчи ов=ат мошхырда былди. Мезбон булка нон кеса бошлади.

— +ишло=нинг нон-патирлари бор эди, Сапуврага айт опкесин, —  деди мещмон. Мезбон хотинига тайинлади, у =оп-=ора бир нон ва патир опкирди.

— Ызи бундай былгани билан таъми бош=ача-да, жониворнинг ранги сал неторо=, — деди мезбон дарров Омонга =араб: — Ростингни айт, ичасанми, ичсанг опкелтирай, — деб сыради.

— Шарт эмас, — деди  Омондавлат яна телевизорга кызини =адаб. Ов=атни олдига тортаркан, яна =ышиб =ыйди:

– Йы= былса, опкелтириб ытирма.

Бу билан у ичгиси борлиги, «яримта» устида  эзилишгиси, самимийро= сущбат со\инаётганини сездирган эди. Аммо…

Хыриллатиб мошхырда ичишди.

Ов=ат ичиб былишлари щамон эшик =ын\иро\и жиринглади. Башанг кийинган  икки йигит кириб келди. Мезбон билан ыпишиб кыришгач,  столга чыкишди, афтидан  узо= ытиришга ва=тлари ва  щафсалалари бор.

Мезбон щам  дарров гирдикапалак былакетди. Мещмонлар Щудой=улнинг бизнес щамкорлари экан чо\и,  та\ин айни пайтда =аердандир бир ишни дындириб =айтишар, чамаси мезбон уларга суюнчи бериши керакдай. Столга бир пасда \алати таомлар кела бошлади. Ерён\о=, парварда, конфет, туршак сингари «камба\алнинг»  безаклари щаш-паш дегунча йи\иштирилди. Колбаса, =ази, пишло=, тову= гыштидан тортиб бошмалдо=нинг бошидай келгувчи о\зилари ланг очилган писталар щам келди.  «+ишло=и» мещмон щушёрро= тортиб ытирарди.

Булар чунон нозик кишилар эканини сид=идилдан щис этиш учун Худой=улни ызи томонга имлаб =уло\ига айтдики, =ишло=нинг ён\о=-майизларидан опкелган, тарвуз щам бор, хотининг сыйиб узатсин, зыр мещмонларинг кеп=опти ахир.

Йы=, Омоннинг гапи яна инобатга ытмади, =айтанга бояги тегирмони нон ва патир былаклари щам дастурхон кыркини бузди чо\и йи\иштириб оп=ыйилди.

Ана холос! Буна=а дастурхонни щали-щануз кырган эмас Омон. +ишло=нинг тыйида елим ва сопол пиёлаларда вино ичиб хурсанд былиб юрган одам бу  каби танси= таомлар борлигини щайтовур тасаввур =илгандир-ку, аммо кырмаган экан.

Щадемай энг чиройли шишаларда аро= келди, =уйилди, тантанавор, ощанжамали сызлар, бир-бировини ма=ташу ма=танишлар бошланди.

Омондавлат буларнинг орасида ызининг не нав инсон эканини англади, бегонасиради, бегонасираб талай марта балконга, щожатхонага бориб чекиб келди, бир чеккани олиб бошни буркаб ухлаб юборгиси щам келди, аммо бунгаям ор =илди, охиригача чидай деди. Булар былса бири олиб, бири =ыйиб ким билан =андай шартнома тузгани, неча милён туширганию уларни =андо= ызлаштириб, нимага сарфлашлари, тушунарсиз услублари хусусида сызлашардики,  буни эшитиб обдон чато= боллар экан, ыткир йигитларга ыхшайди. Худо билса ор=асида суягичганлариям бордир-да, дея тасаввур =илиб ытирди. Бир жингалак сочлиси кыйлагининг кыкрак чынтагидан гугурт =опидан сал полвонро= нарсани олиб ичига гапира кетганидан билдики, бу телефон, телевизорда кырсатгани шу, э, сада\анг кетай, щукумат, ана, бор был, =андингни ур,  яша! Аммо бу телефонда фа=ат жиддий гапларни гапириш шартга ыхшамайди, бола дам бир хил хотинларга, дам бу\алтирими, кимгадир бир =изга сира менсимай, охирида ырисчалаб эркалаб щам мурожаат этди. Биргалашиб ичилаверганиданми, аввалги мещмон билан кейинги мещмонлар  =овуша кетишди. Омондавлат щадеб булар катта кетавергач ё \аши келдими, ё ызи йи\иниб турган жойи борми, щар тугул бир хил режалари борлиги, мабодо амалга оша кетса, Худой=ул жыра, Сир\али бозоридан ызинг бир «Жигули» танлашиб юборасан, деб айтди. Худой=ул ичи ёришгандай, янгиро\идан оласанми ё эскиро\идан, деган маънода сыради.

– +анчаларга мылжаллаяпсан?

– Милён былмайдими, – деб =ыл силтади Омондавлат.

– Ощо, маладес, =ыймайсан, – деди ырто\и зыраки тантанавор ощангда. Кейин ызи пули борми-йы=лигига =изи=ди.

– Бу\дой бор, жыра. Щозир арзон, =ишда кытарилади нарх, ышанда уриб юбораман. Гап бор-да, билдинг?

– Билдим-билдим. Демак, бир милёнга сотасан?

– Балки икки милён былар, кырамиз.

+ишло=и мещмон щам тоза ылар-=олар жойда эмаслигини кырсатгиси келиб тиллари бийрон былди. Шундай =илмаса булар одам =аторида кырмай гаранг =илаверадиган.

– Ызи \алладан =анча олдинг? –  деб сыради бари бир шащар бергиси келмай, беписанд ощангда Худой=ул.

— Саккиз тонна чи=ади ызимники, етмаса Самадники бор. Уям =арийб беш тонна юк =илади. /алла бу йил кам одамларда, щадемай юз сымдан ошар дейман. Ишонганимиз шу-да.

– Маъ=ул, лекин икки милён деб ма=танма. Быларини айтавер, бир милён быларкан-да у ё=-бу ё\и. Оилани щам ташлаб =ыймайсан-ку. +ишда машинаям роса кытарилади-да лекин.

– Етмаса сен бор – нима \амим бор.

– Шу етмай турувди. Ызимам кутган эдим ылигини ташлар экан деб, айтдим-ку боя, йы\амас, бор. Лекин ололмаяпман деб.

– +ыр=ма, ылмайсан. Аввало сырамайман, сырасам – йы=, дема, келишдикми?

– Щали =иш келсин, бир гап былар.

– Биламан, пул жигардан былармиш, шунинг учун болани отадан айирадиган бевафо бу. Боя келганимдаё= элдан бурун ёз\ирдинг, очдан ыладигандай. +иш келсин, дейсан. +иш келганда =ор щам сырамасман сендан, хотиржам был, уй=унг ычиб юрмасин яна, синфдошим кеп =олади деб.

«+уйилсин, урилсин» давом этди. Иттифо=о юп=а, нозик ликопчаларда тарвуз келди. Омондавлатнинг бир оз кайфи ошгани боисми, тарвузга кызи тушгани замон ичи ёришиб кетди. Щай-щай, ёш боладек севинди. Пича мубола\аси билан айтганда, дастурхоннинг эгасидай сезди ызини.

…..

…..

…..