Нурали Нурзод

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (20 голосов, средний бал: 4,80 из 5)
Загрузка...

1Нурали Нурзод родился 20 сентябя 1974 года в Айнинсксом районе Республики Таджикистана. Закончил факултет таджикской филологии Худжандскиго государственного университета имени академика Б. Гафурова, В 2002 году защитил кандидатскую диссертацию на теме «Комментирование и познание поэзии Бедила Дехлави».  Имеют две сборник стихов и 4 научных книг о таджикской классической литературе и критика современной таджикской и иранской поэзии. Членом союза писателей Таджикистана с 2005 года.  Примеры его стихи изданы в журналах,  сборниках и литературных электронных изданиях в Иран, Афганистан, Казахстан, Великобритания и др. участник международних конфенеции в Иране, Росии, Казахстан и др. стран.

_______________________________________________________________________________________________________

МАЊАСТЇ КАВКАБИ ШЕЪРИ ДАРЇ БУД…

 

( Ин шеър ба 900 солагии Мањастии Ганљавї, ки Хуљандизода њам њаст, таќдим мешавад)

(Стихотворение посвяшается 900 летию Махасти Ганджави на его родном языке)

Дабире буд ў донандаи роз,

Сухангўстар, вале сардафтари ноз.

 

Расули ишќ њам ў ќосиди дил,

Фурўзондори шамъи њар мањофил.

 

Аз ў рўшан чароѓи шеъру ирфон,

Ба мањзаш бингарї маънї дурахшон.

 

Дабири номањои рўшаної,

Суханпардози шеъри дилрабої.

 

Агар донї дариву озариро,

Русуми дўстиву дилбариро.

 

Мањастї посдори љони љон буд,

Ба Ганља форсиро посбон буд.

 

Мањастї – бонуи андешапарвар,

Фари фарњангро зебад аз ў сар.

 

Махастї номаи оѓози вањдат,

Тариќи  њамдилиро ўст сархат.

 

Мањастї сарвару сарномаи ишќ,

Ба номаш сар шавад барномаи ишќ.

 

Бањори ишќ аз ў гулфишон аст,

Ба хуршеди муњаббат ошён аст.

 

Мањастї, эй ќамарсимои талъат,

Зи ту гуфтори некўрост давлат.

 

Чароѓафрўзи шоми зиндагонї,

Сафобахши бањористони љонї.

 

Мањастї, он сафобахши такаллум,

Ба ашъораш чароѓон кард анљум.

 

Мањастї кавкаби шеъри дарї буд,

Ба Ганља гарчї моњи озарї буд.

 

Мањастї гарчї ганљи ганљавї буд,

Хуљандизода буду маънавї буд.

 

Ба асри нав ба изни он суханвар,

Хуљанду Ганља мехонанд ду хоњар

 

Маќоматаш агар хоњї ба ирфон,

Илоњономаи Аттор мехон.


Рањрави мулки сахо оин