Мухаммадсоли Улугбек

М..ИсмоиловС 1979 года работаю в редакции общественно-политической газеты “Уш садоси” (что означает “Эхо Оша” на узбекском языке). Окончил факультет журналистики Таш.ГУ, член Союза Журналистов КР. Пишу стихи, рассказу, новеллы. Печатаюсь с 1972 года. Мои книги которые вышли в свет: “Поймите сердце” (“Юракни тушунинг”) – сборник стихов; “Глаза мира” (“Дунёнинг кузлари”) – сборник стихов; “Запах базилика” (“Райхон иси”) -сборник рассказов, новелл о семьи, путевые очерки, литературные думы, стихи, переводы с кыргызской поэзии; ” “Мечта о рассвете” (“Тонгга етсак…”) -сборник стихов.


Сборник рассказов и новелл “Райхон иси” – “Запах базилика”

Отрывок

РАЙЫОН ИСИН

СОЬИНГАН ЫОВЛИ

Бошыалар уйьонмай у ёы-бу ёыни супуриб-сидириб оламан, деб тонг отмай ташыарига чиыыан янги келинчак \овлида бирор дов-дарахт йщылигидан \айратга тушди. Тщй оышоми бунга эътибор \ам бермаган экан. /аяжонданми, бошыаларнинг тикилишларидан тортинибми, атрофга тузукроы ыарамаган, шекилли. Девор яыинига тахлаб ыщйилган темир щтирьичлар-столлар, ыозон ва щчоы бщлмаса, \овли янада яйдоы кщриниши турган гап эди. Ыишлоыдаги серсоя \овлида вояга етган Наргизага кенглиги уч сотихдан мщл са\ннинг дарахтсизлиги ьалати туюлди. Са\арги салыин шабада эсаётган бщлса-да, у щзини жазирама са\рода тургандек \ис этди. /атто дуррачасининг юзини ёнлаб тщсиб турган учи билан елпиниб \ам олди.

Нима ыилсин, кщникади-да. Онаси: “Болам, аёли йщы хонадон экан. Елиб-югуриб ишлашингга тщьри келади. Ыайнона \ам, келин \ам щзинг бщласан. Лекин нима бщлса \ам, ша\ар—ишингга яыин”, деганди. Наргиза шу гапларни эслаб, тезда юмушга тутинди. Тщйга бош бщлган ыщшни аёл—Каромат опа чиыыунча \овли ва кщча чиннидек ыилиб супурилиб, сув сепилиб бщлинган эди. Каромат опа келинчакнинг ьайратидан мамнун бщлиб, уни алыаб \ам ыщйди.

Ёзнинг боши эмасми, кун тез кщтарилади. /овли \ам тандирдек ыизиб кетарди. Айвонда \ам кишининг нафаси ыайтадиган даражада иссиы. Келинчакка \овли шундай пайтда янада тор туюла бошлади. Ыани энди кафтдек соя ташлайдиган дарахт бщлса, шабада \ам юришармиди? Иссиыни сезмаслик учун келинчак щзини юмушга уради. /а, уни \еч ким ишдан чщчитолмайди. Ахир уйларида ёнида ыщшалоы синглиси бщлса \ам, кечгача ишдан бщшамасди. Бу ерда \ам тинмади. Лекин у бу йил беш ёшдан щтган Ёдгорбекнинг таънали ниго\ларидан толиыа бошлади. Ёдгорбек—куёви Толибжоннинг кенжа укаси. У Наргизани кщрган кундан бошлаб бир сщз демас, фаыат унга энг ыадрли нарсасини тортиб олган раыибига ыарагандек тикилишини ыщймасди.

Болакайнинг келинчакка \адик ва гина билан ыараши сабабини \ам Каромат опа тушунтириб берди. У \ам болакайнинг шундай “иш кщрсатишини” тахмин ыилган экан аслида. Ёдгор онаси Ширмонойдан чаыалоыликда айрилган. Отаси Тожиддин уни щраб-чирмаб, го\ сигир, го\ дщкон сути билан боыиб, катта ыилди. Бола икки ёшдан щтганда, ма\алла-кщй аралашиб, Тожиддин акани фарзандсиз бир бевага уйлантириб ыщяди. Бироы аёл \овлининг \увиллаганига, “беш щьилниннг кир-чирига” чидамай, уйига тезда кетиб ыолади. Бир-икки ой уникига бориб-келиб юрган ота кейин щьилларидан ора-чирада хабар олиш билан кифояланадиган бщлди. Бориб-бориб, \афтада бир марта \ам уйга келмай ыщйди.

Отасига бутунлай боьланиб ыолган, аячасига \ам элика бошлаган кичкинтой Ёдгорга \аммадан ыийин бщлди. Бола онасидан энди айрилгандек ичикиб, узоы хасталаниб ётди. Яхши \ам Толибжон бор экан. У го\ ота, го\ она щрнида болани овутиб, айтганини му\айё этиб, катта ыилди. Лекин отанинг кетиб ыолиши мурьак юракка ыаттиы щрнашиб ыолган экан-ми, кечаги тщйдан сщнг “энди Толиб акамни \ам олиб кетади”, даб Наргизадан \адиксирашга тушди. Албатта, унга тушунтириш мушкул эди. Болакай тасаввурида щша ташвишли \ол такрорланаётгандек эди.

Наргиза \овлининг яйдоылигига кщникди-ю, боланинг гинали боыишларига чидамай, лол бщлди. Баъзида болани бир неча катта киши яхшиликка ишонтира олмаётганидан афсусланиб, \еч кимга сездирмай кщз ёши ыилиб оларди. Кичкинтойнинг арази, деб эътибор ыилмай деса, яна иложи йщы. Кундузи уйда бирга ыоладиган \амро\и \ам ёльиз шу кичкинтой. Толибжон эртадан кечгача ишда. /асан ва /усан эса мактабдан келишиб, бир кщринишади-ю, яна щзларини кщчага уришади. Ёдгор эса кщпроы Каромат аяникида кун щтказади. Бундан щньайсизланган келинчакка ыщшни аёл: “секин щрганишади-да”, деб далда \ам бериб ыщяди. Ыани энди, кичкинтой Ёдгорнинг ишончига кирса-ю, уни бийрон-бийрон сщзлатиб, щзи \ам эркалаб-овутиб, кщнглини кщтарса. Хо\ласа, болакайни елкасида олиб юришга \ам тайёр. Фаыат у келинчакнинг пок ниятларига ишонса, унга ме\рибон опасидек ыараса, бас…

Ша\ардагиларга хос тор \овлининг икки ёьига бир-бирига туташтириб уй солинган. Собир устанинг камсуыум шогирдларидан бщлган Толибжон щз уйи пештоыларини \ам гулдор ыилиб безаган эди. /ар бир хонада ойнаванд тахмон, токчалар \ам жавон ыилингани унинг анча мо\ир дурадгорлигидан дарак берарди.

Ахир Наргиза \ам Толибжонни дастлаб уйларида дурадгорлик ыилганида кщрганди-да. Ыиз ишига пишиы бу йигитга (отаси уни шундай деб маытаганди) щшанда тузукроы ыарамаган \ам экан. Лекин Толибжон Наргизани кузатиб, ёытириб \ам ыолибди. Анча кейин у ыщшниси Каромат опани щртага ыщйиб, ота-онасини \ам кщндира олди. Каромат опа Толибжоннинг \унармандлигини оьзидан бол томиб маытаганини хонада щтириб, ыия очиы дераза орыали баралла эшитганда, ыизнинг юраги ёыимли дуккуллашга тушганди. “Шу йигитларнинг топганини щрнида сарфлайдиган, уыувли ыиз бщлса, бу болалар \амма ёыни гул ыилиб юборишади…”, деганди опа…

Хоналарнинг дуродгорлик безаклари \авасга лойиы эди. Бироы Наргиза келин бщлиб тушган ыщш хонадан ташыари уч хонада за\ ва ачимтир тер \иди щрнашиб ыолганди. У дастлаб ыщшни хоналарга киришга тортиниб \ам юрди. Сщнг Каромат опа билан масла\атлашиб, щша хоналарни кщтарди, кщрпа-тщшагина бутунлай янгилаб чиыди. Йигитлар \ам ундан кщмагини аяшмади. Хуллас, хоналар мусаффо \авога тщлди.

Бир ой щтмай, \овлининг бщйрадек жойида рай\онзор пайдо бщлди. Энди келинчакнинг кщпроы ваыти шу кафтдек жойдаги экинзорга кетарди. Унинг го\ рай\онларга сув ыуяётган, го\ ни\оллар тагларини юмшатаётган пайтда кириб келган Каромат ая ыувониб: “гулчи келингинамдан айланай”, деб щпиб-ыучишини ыщймасди. Шунда ыщшни аёл келинчакнинг ьайрати-ю бщй-басти, ыалам билан чизилгандек ыош-кщзи жонажон ыщшниси Ширмонойга щхшашини кашф этди. Кунларнинг бирида Толибжонга шипширкан, “Ило\им, умри щхшамасин. Худонинг щзи сенларга онангни ыайтариб берди. Бу гщдак Ёдгорга Яратганнинг ра\мдиллиги”,  деди кщзига ёш олиб.

/овли са\нида жажжи боьни эслатувчи рай\онзор яшнай бошлаганидан Толибжоннинг боши осмонда эди. /атто укалари \ам иш ёки щыишдан бщшабоы уйга интиладиган бщлиб боришарди. Толиб онаси вафоти туфайли \увиллаб ыолган хонадонга Наргизанинг ьайрати билан файз кира бошлаганидан севингани сари армонда кетган Ширмонхон аяни кщпроы эсларди.

Толибжон онасидек юмшоысщз, ме\наткаш ва ме\рибон аёл ма\алладагина эмас, ша\арда \ам камлигига энди тушуниб етди. Онасининг шу фазилатлари учун \ам ыщшнилар \урматлашини яхши билади. Мана, Каромат опа \ам Ширмонхонни доим кщзида ёш билан эслайди. “Ме\натда щтиб кетди, ра\матли”, дейди оьир тин олиб.

Асли етимликда ульайган Тожиддин ака \ам Ширмонойни жуда \урматлар, чин дилдан севарди. У хотинининг бирин-кетин щьил туьиб берганидан мамнун эди. Ширмоной учинчи марта туьруыхонадан бирданига эгизак /асан-/усанлари билан ыайтди. Бироы унга ыаердандир дард илашди. Она оилага ыиз керак, деб тушунарди. Фарзандларининг бирортаси ыиз бщлса, дастёр бщлади, ыщлимдаги ишимни олади, деб умид ыиларди. У Ёдгорга \омиладорлигида Тожиддин акага ма\алла кампирлари \овлидаги катта марварид тутни тезда кесиб ташлашни масла\ат беришди. Уларнинг айтишича, щша тутда аёл кишини ёытирмайдиган “ыора куч” бор эмиш. Хотинингизнинг хасталиги \ам шундан, деганларида, Ширмоной Тожиддин акани \овлига салобат бериб турган тутни кесишдан ыайтарди. Она туьилажак фарзанди ыиз бщлишини кутарди. Щшанда у \овлида ыизи ва бошыа фарзандлари билан \ар ыандай ыора кучни \ам енга оламан, деб ишонарди.

Насиб экан, бешинчи фарзанд \ам щьил туьилди. Она бундан тушкунликка тушмади. Лекин уни \асталик енгди. Ёдгорни она  сути ва ме\рига тщйдиролмай армонда кщз юмди дунёдан…

Тожиддин ака Ширмонхоннинг ыирыи чиымай, тутни кесиб ташлади. Шу билан \овлининг \ам файзи кетди \исоб. Аёлсиз хонадонда гулзор \ам, бир неча ёш ни\ол \ам секин-аста ыуриб битди. Толиб-у То\ирлар эса кечаги кунгача \овлида гиё\ йщылигидан ажабланмай яшаб келишди, кщникиб \ам кетишди \атто бунга… Кеча келган келинчак—Наргиза эса \овлини боь ыилмоычи!

…Келинчакнинг таътили тугаб, щзи тарбиячилик ыилаётган боьчага ишга чиыыан куни Ёдгор кщп иш кщрсатди. У \али щзи уйьонмаёы \овлида йщы бщлиб ыолган Наргизани бир йщла кетганга чиыариб, ыаттиы изтиробга ботганди. То\ир уни овутиш билан бщлиб, ишидан \ам ыолди. Болакай келин аяси кетиб, ортидан Толиб акаси \ам кетадиган кун келгандек, тушкун а\волда эди. “Наргиза кеннаям нега кетади?”дан ортиыча сщз \ам айтмади. Бошыаларнинг гаплари-ю жавобларини ыулоьига \ам олмади. Йиьлайверди. Йиьи орасида толиыиб ухлаб турган Ёдгор дарвоза ташыарисида тушкун \олда узоы щтирди. У нима бщлса \ам, кутишга а\д ыилганди.

Бирдан олисдан таниш ыомат кщзга ташланди. “Наргиза кеннаям!” деган фикр ялт этди бола миясида. “/а, щша! Щша!” Бу щша келин аяси эди. У щрнидан даст туриб, Наргизага пешвоз чопди…

—Кенная!.. Наргиза кен-ная! Келдизми? Менинг кеннаям! Нега кетиб ыолувдиз? —У севинчданми, аламданми дув-дув ёш тщкиб, \иыыиллаганча щзини Наргизанинг баьрига отди.

Кечагина щзига ёвыараш ыилаётган жажжи вужуднинг ме\р истаб чопыиллаб келганидан келинчак \ам ийиб, кщзига ёш олди. Уни щпа-щпа овутди:

—Кетганим йщы, Ёдгорбек. Ишга бордим, холос. Сиз ширинтойни ташлаб ыаерга кетардим, укажон!..

Яна \овли тщлиб ыолгандек бщлди… Наргиза боьча мудираси билан масла\атлашиб, гуру\ларнинг бирига Ёдгорни \ам ёздирди. Энди бола Наргиза билан боьчага бориб келар, бундан кундан-кунга че\раси очилиб борарди…

Эрта кщклам То\иржон тщрт тупдан гилос ва шафтоли кщчати олиб келиб, \овлига щтыазди. Наргизанинг отаси сара токнинг новдасидан бир жуфт чиыариб, щзи жой танлаб, экиб бериб кетди. /овлига ростмона хонадон  афти кирди-ыолди. Наргиза энди эгилиб ишлашга ыийналса-да, яна гулзор яратиш тараддудига тушди. Кичкинтой Ёдгор \ам унинг ёнидан бир ыадам нари кетмас, кщмакчига айланганди.

/овли са\нига экилган рай\он-у гуллар айни атирга тщлган пайтда хонадонда чаыалоы йиьиси таралди. Толибжон ва Наргизанинг тщньичлари ыиз бщлди. Чаыалоынинг ыиз экани оила аъзоларинигина эмас, ма\алладаги катта-кичик барчани севинтирди. Демак, мар\ум онанинг армонли умиди рщёбга чиыди: энди бу \овлига ыора кучлар тазйиы щтказолмайдилар. Оила аъзоларининг кунлари ыувончга омихта бщлади.

1991 йил.

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (9 голосов, средний бал: 3,89 из 5)

Загрузка...