Арзыкан Жабыева

imageМеня зовут Арзыкан. Я работаю преподавателем английского языка в одном из местных университетов. В свободное время пишу литературные произведения различных жанров на киргизском языке. На сегодняшний день на свет вышли мои две книги, первая из которых – это сборник стихов, вторая – поэма о тяжелой судьбе одной женщины, которой приходится переживать межэтническую войну в 2010 году в городе Ош, на юге Кыргызстана.

My name is Arzykan. I work as an English teacher at a local university. I write literary works in the Kyrgyz language. There two books writen by me. The first of them is a collection of poems, the second is a poem about the life of a woman who use to see the inter-ethnic war in 2010 in the city of Osh in southern Kyrgyzstan.


Поэма “Тагдыр таймашы”

Отрывок

Кыйла жүрдү тегеректе жъъ басып.

Келин экъъ чай ичкени жатканда,

Кошуна кыз кирип келди тер басып.

 

Майра эже бир кабарды айтайын,

Къп отурбай үйгъ дароо кайтайын.

Оштун элин эки жаатка бълүптүр,

Бузукулар бүлүк салып атайын.

 

Таң атарда агам чалды кабарлап:

Октун үнү жаңырат дейт бүт  тарап.

Алоолонгон ърт каптаптыр  үйлърдү,

Кача албай жатабыз дейт акмалап.

 

Алкым келип тыгылгандай оозуна,

Кош жакасын уучтап алды колуна:

Тообо кылдым, тообо дейин кудайга!

Бузукуну салган жакшы жолуна.

 

Деди Майра ъңү дароо кубарып,

Ойлор кетти каякадыр чубалып.

Телефонун таппай жатса буйдалып,

Кошуна кыз чыгып кетти сурданып.

 

 

Биздин Эрке кенебестик кылганбы,

Же уккандын баары чындап жалганбы?

Кол куушурбай бир дайынын билейин,

Телефону  албайт , ъчүп  калганбы?

 

Эркесинин ал абалын биле албай ,

Эне байкуш безилдеди туралбай.

Таарынычы таркай элек ъңдънът,

 Кубат болсо барбаймын дейт тилалбай.

 

Качып келген шаардыктардан иликтеп,

Сурап калды чыгабы деп бир ар кеп.

Къбүкүйүп ърткъ айланган деп угу п,

Жүүнүбошоп, жүрък кетти дирилдеп.

    

Алда эмне болду экен деп Эркеге,

Майра уулун  кагып  кирди жемире:

Эмдигиче бир дайыны билинбейт,

Кырсык тооруп  калганбы дейм чын эле.

                  

Бооруң ташка калган окшойт  айланып,

 Кенеп койбой отурасың байланып.

Баргың келбей жатса уулум ачык айт,

Ъзүм эле барып келем камданып.

 

Эки күндүк азыктарын белендеп,

Машинанын майын куйду ченемдеп.

Жаратканым ачып калса жолумду ,

Эки  күндъ аман  кайтып келем деп.

 

Кубат экъъ жолго чыкты эртелеп,

Биръъ аны жънъткъндъй желкелеп.    

Окуядан катуу таасир алганбы,

Күндъкүдъй сүйлъбъдү эркелеп .

 

Ойго чумуп алганМайра ойдолоп,

Такымдатпай санаа жортот жорголоп    Эёсеп ж\р\п эгемендик алганда ,

 Эми минтип калабызбы корголоп.

 

 Эриш-аркак ъскън эки улутпуз,

Бирин-бири жълъп-таяп, кол-бутпуз

Кыз беришип кудалашкан илгертен

Чогуу ж\р\п, бирге ъскън бир журтпуз.

 

Кубат эми Фуркат жакка бурганда,

-Эсиёдеби биз бул жерде турганда

Саадат апа кандай асыл жан эле

Чындап келсе антпейт жакын тууган да .

 

Мен жумушта калганымда кармалып,

Айлам кетип чалып калсам жалбарып

Ъз апаёдай садагалап айланып

Тамак берип тойгузчу да алпарып.

 

Эч ишенгим келбей турат укканга

Мунун бары окшоп жатат жалганга

Мен ойногон достор аман бар бекен

Чолом болуп калса экен барганга

 

Саадат апа сиз келгенче биз менен
Узун сабак кепке т\ш\п кепкенен

Кылыктарын айтып берип ич эзген

Чындап эле кургур кемпир кантти экен.

 

 Илхом досум ътъ жакшы бала да, Балалыгы ъткън анын талаада

Жалгыз уюн жээктетип откоруп

Эки къз\ болот эле калаада.

 

 Илхамды мен жетип эле издеймин

                     Тоого алып кетем азыр ж\р деймин

Балдарын да кошо алып кетели

Жок дей кърбъё, апа анда тилдеймин.*

 

Чогуу ъскън досторуё да каралдым
Согуш болсо эми кантип баралдыё

Деп жатканда Майра уулун жооткотуп

Фуркат жатат къз алдында алардын

 

Чала к\й\п устундары кулаган

Чаёы чыгып дубалдары ураган

Эшик менен терезеси ърттън\п,

/йлър турат кашаалары сулаган

  • Мындай болсо досторум да соо эмес,
  • Къз алдыма келип кетти бир элес
  • Карбаластап кайда качты кургурлар
  • Ъз\бек деп аларды эл жектебес

 

 Кара кочкул т\т\н чыгат бир \йдън
Кърпъ- тъшък, жыгач ташы б\т к\йгън

Бала-чака \лг\рд\б\ чыкканга,

Пенде чыгар жаратканым чын с\йгън

 

Шум ажалга жем болушуп айыпсыз,

Же ърттън\п кетиштиби дайынсыз,

Т\пс\з ойго Кубат турса тумчугуп,

Санаа аны чырмап алды кыйырсыз.

 

Айыл ичи куйкум эле жыттанат.

Т\т\н каптап тунук асман ышталат

Айыл чети кыйраптыр го ушунча

Бир аз ж\рсъ шаардын жолу башталат

 

 Жол боюнда унаа к\й\п жалбырттап,

Соймоёдогон жалын къккъ албууттап

 Ътъ берип  Кубат токтоп унаага

Басып барды канат жайып калдактап.

 

 Т\рмъктългън т\т\н къккъ агылып,

Эшиктери калган экен  жабылып,

Къмър\л\п жерде жатат бир аял

Эч к\нъъс\з шум ажалга кабылып.

 

 Айдоочусу ичте калды бекен деп

Бир эшигин ачмак болду ал эптеп

Таш издеди чагайын деп айнегин

Кадам шилтеп ыраак басты ал четтеп.

 

Беттеп басты топ теректин т\б\нъ

Так алдында жаткан ташка \ё\лъ

Жерден эми кътъръърдъ чеёгелдеп

Биръъ турат карагансып къз\нъ

 

 Кетенчиктеп барып анан токтоду

 Ал токтонгон эркек киши окшоду

Чеёгелдеген ташы т\ш\п колунан

 Тээ алыстан ок жаёырып коштоду.

 

 Майра т\шт\ четте турган унаадан

Коркконунан нурдуу ж\з\ кубарган

« Шайтан айдап эмне бардыё ал жакка?

Чурка бачым атып жатат айылдан»

 

 Деди эне колун  сунуп жакындап

Кубатына \н\ жетпейт какылдап

Чебелектеп арга таппай к\й\гът

Ъпкъс\ да къъп чыкты лакылдап.

 

 Самсыган эл чубайт Жибек Жолунда ,

 Узун-кыска келтеги бар колунда

Жолун тосуп;» Бошотушуп койгула

Биръъ турат топ теректин боорунда

 

 Ъз\ё дагы тарп болбогун ошондой

Андан къръ койгонуё оё жолобой

Тээ айылдап аёдып атып жатышат

Турчу ары кандуу жолду торобой!

 

 – Жардамдашып койгулачы жигиттер

 Бей ажалга болушуптур кириптер

 Чырпык- бутак жаап коюп кетели 

 Къзд\ жумуп коет белек тириктер

 

 Саратанда жыттанабы денеси

 Кол шилтеген к\нъъ болот эмеспи

Далдоо жерге койбойлубу жашырып

 Мусулмандыр оозунда бар келмеси.»

 

Анын съз\н эч ким деле укпады

Безилдеди андан майнап чыкпады

Буурул сакал биръъ келип жанына

 Колтугунан с\йръп четке ыктады.

 

 Эл д\рбъд\ алды –артын карабай

Бир-бирине съз айтканга жарабай

 Аял-эркек жъълъп, с\ръп жатышты

Кара к\чкъ салып жанын аябай

  

 

Чилдей тарап талаа жакка качышты

Жан къз\нъ кър\н\п ич ачышты

Удаа- удаа мылтык \н\н укканда

Жан далбастап кара терин чачышты.

 

 Экъъ-\чъъ унаасына ынтылып

Т\ш\п алды эптеп-септеп кыпчылып.

Козголоёдо балдар калды шаарда деп

Отуралбай жънъш\пт\р тынчыгып

 

Аскерлердин тосмосуна качкыла,

 Жолду тоспой унаага жол ачкыла

Деди Кубат дем бергенсип топ элге

Чилдей болбой чогуу-чаран баскыла.

 

 « Атаё кър\!» деди буурул сакалчан,

Баскынчылар даярданып капкачан

 Бир туугандай камыр- жумур тынч элди

Касташтырып кылмак болду ташталкан.

 

Уу жыланды бал уйкудан козгогон

Деги неден тутанды бу козголоё?

Къздъгън\ эмне экен канкордун

 Энелерди эстеп койбой боздогон.

 

Эстеп койбой элге т\шкън к\й\тт\

 Бу жексурлар мынча неге к\й\кт\?

Ой, ъзбектер бизге коёшу болушкан

 Азыр деле досторубуз с\й\кт\

 

Сиз деп эле чай ичишип ж\ргънб\з

Жардам берип билектерди т\ргънб\з

Ъзбек-кыргыз дебей эле он беш жыл

Камыр-жумур болуп ъм\р с\ргънб\з.

 

Деди Майра сыймыктанган т\р менен

Биз тартынбайт жашайт элек кепкенен

Мындай болсо татаал болуп калат го

 Жашап кетет болду бекен эптеген.

 

 

 

 

 

 

 

Шашке ченде шаар четине келгенде,

Кумурскадай эл кыжылдайт тимеле.

Боз топурак кирпигине тизилген,

Эл отурат ар кай жерде  телмире.

 

 

Жол жээгинде жапыс ъскън бетеге,

Буту тийсе чаңы учту бетине.

Къчүк басып кол арыктын четине,

 Четте туруп къз жүгүрттү къп элге.

 

 Аптап ътүп кетпесин деп башына,

Гезит тосуп алганы къп кашына .

Жүръгүндъ  күйүт  күүсү чертилип,

Бир топ  адам жүрът къчъ башында.

 

Къз жаштары жуурулушуп  боз чаңга,

Каректери толуп турат    арманга.

Суудан  жутуп нандан курук тиштесе,

Къпчүлүк эл кайдан  кирсин дарманга.

 

Карегинде кайгы оту толкуган,

 Боз уландар топтолуптур оолуккан.

Колдоруна союл алып бир тобу,

 Чаап алчудай жини кайнап буулуккан.

 

 

Жашын тыйбай бир байбиче  шолоктойт,

Аскер түртүп аны жакын жолотпойт.

 Жаактан  ылдый тамчылаган къз жашын.

Аарчый албай  эки колу ойноктойт.

Очень плохоПлохоУдовлетворительноХорошоОтлично (Без рейтинга)
Загрузка...